Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 


UWAGA !!!

 
Informujemy, że uległy zmianie numery telefonów do WKU w Łodzi -> więcej

  


 

Informacja

 

Rozpoczęło działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którego zadaniem jest wspieranie i pomoc weteranom i weteranom poszkodowanym, jak również rodzinom żołnierzy poległych w misjach -> więcej 

UWAGA !!!

Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pisemne aneksowanie kontraktów, więcej pieniędzy za wojskowe ćwiczenia, możliwość kształcenia się na koszt armii i udogodnienia dla pracodawców – to jedynie kilka zmian
w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, dotyczących służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
W dniu 01.08.2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 773), zmieniające ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP.
Uaktualniony tekst aktu dostępny jest w zakładce AKTY PRAWNE.

  


 

UWAGA !!!
Informacja dla PRACODAWCÓW zatrudniających pracowników – żołnierzy NSR.

 

W związku z nowelizacją Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dn. 21.11.1967 r., od 1 sierpnia 2014 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące UPRAWNIEŃ PRACODAWCÓW w zakresie pełnienia przez podległych im pracowników służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR), mianowicie:

 

  • wniosek składany przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej należy adresować do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego wg. właściwości miejscowej, a nie jak dotychczas, według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz NSR – pracownik odbywał wojskowe ćwiczenia rotacyjne;
  • wydłużono termin złożenia przedmiotowego wniosku z 30 do 90 dni;
  • zmianie uległa również wysokość maksymalnej kwoty świadczenia dla pracodawcy z tytułu rekompensaty poniesionych przez niego kosztów, z 1/30 na 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ….(art. 134a ust. 8 w/w ustawy);
  • pracodawca żołnierza NSR zostanie poinformowany o powołaniu pracownika na wojskowe ćwiczenia rotacyjne;
  • ponadto, w zakresie nabywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych (art. 132g ust. 3 w/w ustawy), pracodawca żołnierza NSR ma możliwość wyrażenia własnej opinii w zakresie skierowania w/w do odbycia szkolenia (kursu).

Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać pod nr telefonu 261-444-298, 261-444-361.

  


 

Informacja dla żołnierzy rezerwy !!!  

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu

Osoby które zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej - od dnia doręczenia karty powołania są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu.

Obowiązek zgłaszania powyższych zmian, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

  
 


 

 

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zostań żołnierzem zawodowym - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej posiadają wolne stanowiska w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Terminy Kwalifikacji -> więcej

 

PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY 2014r. -> więcej

 
  
 

Informujemy że spot oraz film promujący nabór do Narodowych Sił Rezerwowych można oglądać na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl

    

ŻOŁNIERZE NSR - NAGRODY -> więcej

 


 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 21 LISTOPADA 2014  ROKU W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH
 
- > więcej

 

 


 

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

FORMĄ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ DO NSR

rozpoczął się nabór > więcej

stat4u

Od dnia 01.01.2011r. odwiedziło nas:

Liczniki internetowe