Strona Główna Strona Główna
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

prowadzi w 2014 r. nabór ochotników na

kursy przeszkalania kadr rezerwy

 

Kursy przeszkolenia kadry rezerwy są formą długotrwałych ćwiczeń wojskowych.

Na kursy mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się do wojskowego komendanta uzupełnień.

Kursy oficerskie odbywają się w oparciu o bazę szkoleniową wyższego szkolnictwa wojskowego: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Kursy podoficerskie odbywają się w oparciu o bazę szkoleniową szkół podoficerskich: Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W trakcie trwania kursu kandydaci są bezpłatnie zakwaterowani, umundurowani, wyekwipowani, żywieni oraz otrzymują uposażenie zależne od posiadanego stopnia wojskowego. Przysługuje im prawo do udzielenia urlopu okolicznościowego oraz nagrodowego.

Żołnierze odbywający przeszkolenie objęci są obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje im również prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej i bezpłatnego zaopatrzenia w produkty lecznicze.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu na oficera / podoficera żołnierze rezerwy są mianowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika lub podoficerski – kaprala / mata.

 

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy (lub osoby bez przeszkolenia wojskowego w korpusie osobowym medycznym) posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziałuw celu polepszenia jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: /42/ 750 43 28

 

Powołanie na kurs przeszkolenia kadry rezerwy może nastąpić po ochotniczym złożeniu przez kandydata wniosku, do którego można dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie do odbycia kursu.

 

 1. KURSY OFICERSKIE:

 

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez. planowanych do szkolenia

termin kursu

1

2

3

5

6

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

we Wrocławiu,

ul. Czajkowskiego 109;

51-150 WROCŁAW 31

dowódca plutonu

ogólnowojskowy

2

03.02 ÷ 04.04.2014 r.

 

oficer

logistyki

2

05.05 ÷ 27.06.2014 r.

 

oficer

rozpoznania

i walki elektronicznej

1

08.09 ÷ 31.10.2014 r.

 

dowódca plutonu /

oficer sztabu

inżynierii wojskowej

1

08.09 ÷ 31.10.2014 r.

Wojskowa Akademia Techniczna,

ul. gen. Kaliskiego 2

00-908 WARSZAWA 49

dowódca plutonu

łączności

i informatyki

2

06.10 ÷ 05.12.2014 r.

Akademia Marynarki Wojennej,

ul. Śmidowicza 69

81-103 GDYNIA

oficer

ogólnowojskowy

1

20.01 ÷ 11.04.2014 r.

22.09 – 12.12.2014 r.

Wyższa Szkoła Oficerska

Sił Powietrznych,

ul. Dywizjonu 303/35

08-521 DĘBLIN

oficer

ogólnowojskowy

2

01.09 ÷ 31.10.2014 r.

 

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;

 • specjalność wojskowa, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje cywilne zbieżne ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;

 • na kursy oficerskie nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

 

 1. KURSY PODOFICERSKIE:

 

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez.

planowanych

do szkolenia

termin kursu

1

2

3

5

6

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań,

ul. Bukowska 34

61-716 POZNAŃ

dowódca drużyny

ogólnowojskowy

1

05.05. ÷ 01.08.2014 r.

 

ratownik medyczny

medyczny

2

05.05. ÷ 24.06.2014 r.

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej 76-271 USTKA LĘDOWO 1 N

dowódca drużyny

łączności

i informatyki

2

13.01. ÷ 14.02.2014 r.

 

 

 

2

29.09. ÷ 31.10.2014 r.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

ul. 2 Pułku Kraków

08-521 DĘBLIN

młodszy technik /

starszy operator

sił

powietrznych

1

01.09. ÷ 03.10.2014 r.

 

dowódca obsługi /

starszy operator

sił

powietrznych

1

01.09. ÷ 03.10.2014 r.

 

dowódca obsługi /

pom. dowódcy plutonu

przeciwlotniczy

1

01.09. ÷ 03.10.2014 r.

 

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

 

 • Na kursy podoficerskie powoływani będą szeregowi i starsi szeregowi rezerwy jeżeli: 

  • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP z 21.11.1967 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 461z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1284);

  • odbyli zawodową (kontraktową) lub zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni; w przypadku braku kandydatów spełniające powyższe wymagania na kurs mogą być powołani żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;

  • na kurs podoficerski w specjalności wojskowej SW: 40H21 mogą być powołani wyłącznie żołnierze rezerwy lub osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodne z art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);

  • nie ukończyli 40 roku życia.

 

Zapraszamy!